تعرفه ها


در لیست زیر میتوانید تعرفه های نسخه ها را مشاهده کنید دقت داشته باشید که قیمت های وارد شده بدون محاسبه ی هیچ بیمه ای میباشند

تعرفه ها

تمامی قیمت ها به تومان میباشند

قیمت مراکز خصوصی قیمت مراکز دولتی بخش نام
218,452 90,324 mri cervical mri without gad
218,452 90,300 mri lumbosacral mri without gad
218,452 90,300 mri thoracic mri without gad
218,452 90,300 mri pelvic mri without gad
218,452 90,300 mri lt arm mri without gad
218,452 90,300 mri rt femor mri without gad
230,000 85,000 mri lumbosacral mri with and without gad
218,000 23,000 mri lt knee mri without gad
218,000 23,000 mri abdominal mri without gad
218,452 90,300 mri face mri without gad
216,833 111,303 mri brain mri with gad
216,833 111,303 mri cervical mri with gad
216,833 111,303 mri thoracic mri with gad
216,833 111,303 mri lumbosacral mri with gad
216,833 111,303 mri sacroiliac mri with gad
216,833 111,303 mri rt femor mri with gad
216,833 111,303 mri lt knee mri with gad
216,833 111,303 mri abdominal mri with gad
373,395 154,639 mri face mri with gad
373,395 154,639 mri brain mri with and without gad
447,920 185,503 mri mrm mri with and without gad
373,395 154,639 mri cervical mri with and without gad
373,395 154,639 mri thoracic mri with and without gad
373,395 154,639 mri lumboscaral mri with and without gad
373,395 154,639 mri pelvic mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt arm mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt shoulder mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt femor mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt knee mri with and without gad
373,395 154,639 mri abdominal mri with and without gad
373,395 154,639 mri mru
380,662 158,458 mri mrs
218,452 90,324 mri neck mri without gad
218,452 90,300 mri sacroiliac mri without gad
218,452 90,300 mri hip mri without gad
218,452 90,300 mri pelvis mri without gad
218,452 90,300 mri rt hip mri without gad
218,452 90,300 mri lt hip mri without gad
218,452 90,300 mri rt arm mri without gad
218,452 90,300 mri lt hand mri without gad
218,452 90,300 mri rt hand mri without gad
218,452 90,300 mri rt shoulder mri without gad
218,452 90,300 mri lt shoulder mri without gad
218,452 90,300 mri rt Wrist mri without gad
218,452 90,300 mri lt Wrist mri without gad
218,452 90,300 mri lt elbow mri without gad
218,452 90,300 mri rt elbow mri without gad
218,452 90,300 mri lt femor mri without gad
218,000 23,000 mri rt leg mri without gad
218,000 23,000 mri lt leg mri without gad
218,000 23,000 mri lt foot mri without gad
218,452 90,300 mri rt foot mri without gad
218,000 23,000 mri rt knee mri without gad
218,452 90,300 mri rt ankle mri without gad
218,452 90,300 mri lt ankle mri without gad
218,452 90,300 mri paranasal mri without gad
218,452 90,300 mri pns mri without gad
218,452 90,300 mri orbit mri without gad
216,833 111,303 mri brain(dw) mri with gad
216,833 111,303 mri neck mri with gad
216,833 111,303 mri hip mri with gad
216,833 111,303 mri pelvis mri with gad
216,833 111,303 mri rt hip mri with gad
216,833 111,303 mri lt hip mri with gad
216,833 111,303 mri pelvic mri with gad
216,833 111,303 mri lt arm mri with gad
216,833 111,303 mri rt arm mri with gad
216,833 111,303 mri lt hand mri with gad
216,833 111,303 mri rt hand mri with gad
216,833 111,303 mri rt forearm mri with gad
216,833 111,303 mri lt forearm mri with gad
216,833 111,303 mri lt hand mri without gad
216,833 111,303 mri rt hand mri without gad
216,833 111,303 mri rt shoulder mri with gad
216,833 111,303 mri lt shoulder mri with gad
216,833 111,303 mri rt Wrist mri with gad
216,833 111,303 mri lt Wrist mri with gad
216,833 111,303 mri lt femor mri with gad
216,833 111,303 mri rt leg mri with gad
216,833 111,303 mri lt leg mri with gad
216,833 111,303 mri lt foot mri with gad
216,833 111,303 mri rt foot mri with gad
216,833 111,303 mri rt knee mri with gad
216,833 111,303 mri rt ankle mri with gad
216,833 111,303 mri lt ankle mri with gad
373,395 154,639 mri paranasal mri with gad
373,395 154,639 mri pns mri with gad
373,395 154,639 mri orbit mri with gad
447,920 185,503 mri breast mri with and without gad
373,395 154,639 mri neck mri with and without gad
373,395 154,639 mri sacroiliac mri with and without gad
373,395 154,639 mri hip mri with and without gad
373,395 154,639 mri pelvis mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt hip mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt hip mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt arm mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt hand mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt hand mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt forearm mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt forearm mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt shoulder mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt elbow mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt elbow mri with and without gad
373,395 154,639 mri breast mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt femor mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt leg mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt leg mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt foot mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt foot mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt knee mri with and without gad
373,395 154,639 mri rt ankle mri with and without gad
373,395 154,639 mri lt ankle mri with and without gad
218,452 90,300 mri rt forearm mri without gad
218,452 90,300 mri lt forearm mri without gad